Opleidingsbouwwerk

Met de komst van de Wfd (2006) was niet langer het assurantie diploma leidend om het beroep van  financieel dienstverlener uit te oefenen, maar de uitslag van een 18 maandelijkse PE-toets. Deze nieuwe regeling was echter  volgens het College Deskundigheid niet voldoende om de kwaliteit van vakkennis te borgen. Er moest een geheel nieuw vakbekwaamheidsgebouw komen, waarin de PE-toets werd vervangen door een 36 maandelijks PE-examen. Met de komst van dit vakbekwaamheidsgebouw (2014) zijn de vakdiploma's in waarde gedevalueerd, beperkt houdbaar en stromen jongeren niet meer in. 

 

CFD zet zich onvoorwaardelijk in voor een beter PE-stelsel. Hierin wordt de kwaliteit niet geborgd door periodieke PE-examens, maar is de kwaliteit van vakkennis altijd aantoonbaar actueel en sluit permanente educatie aan bij de beroepsuitoefening.     


januari 2018

Jongeren laten het afweten

De positieve toonzetting van Edwin Herdink tijdens de Future Days ten spijt, geldt er volgens de CFD-voorzitter wat jongeren betreft ‘No future’ als het om een baan in de financiële dienstverlening gaat. Millennials hebben volgens hem geen trek meer om in de branche te werken als ze telkens opnieuw examen af moeten leggen.


augustus 2015

Zonder PE-examen beter af

In haar colum stelt juriste Anja de Rooy-Kolkman dat de branche zonder PE-examen beter af is. Het verval van diploma’s en het steeds opnieuw examen moeten doen zorgt ervoor dat de focus verlegd wordt naar vragen oefenen en punten scoren in plaats van verdieping zoeken en speuren naar de beste oplossingen voor concrete situaties.


juni 2015

Aangenomen moties 32 545-29 verlenging overgangstermijn en 32 545-30 schrijnende gevallen

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag de moties aangenomen die de overgangstermijn PEplus verlengt tot 1 januari 2017 en tevens een vangnetregeling voor schrijnende gevallen. CFD-voorzitter Herdink sprak van een fantastisch lobby-succes. 


mei 2015

CFD roept collega's op om naar debat in Den Haag te komen

CFD roept adviseurs op donderdag 4 juni naar Den Haag te komen om het plenaire debat over de Wft-examinering bij te wonen. "Tijdens het debat zal", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink, "onder andere aandacht gevraagd worden voor de situatie van langdurig zieke collega's, die niet deel kunnen nemen aan de PE-examens.


april 2015

Minister Dijsselbloem verlengt overgangstermijn met drie maanden

De verlengde overgangstermijn met drie maanden tot 01-04-2016 noemen de samenwerkende belangenorganisaties een goede eerste stap. zij constateren namelijk dat met dit uitstel niet alle problemen zijn opgelost. 


juni 2014

Minister schrapt Wft-diploma uit HBO en MBO opleiding

De slagingspercentages bij de nieuwe WFT-examens liggen onder MBO- en HBO-studenten onder de 10%, blijkt uit cijfers van CDFD. In reactie hierop doet de minister de suggestie voorlopig het verplichte Wft-diploma te schrappen uit het curriculum van MBO- en HBO-opleidingen.


juni 2014

Fiasco nieuw vakbekwaamheidsgebouw

Duizenden adviseurs dreigen hun baan te verliezen, omdat een grote meerderheid van hen zakt voor de verplichte vakexamens. CFD heeft inmiddels van Kamerlid Wouter Koolmees (D66) de toezegging dat hij samen met Aukje de Vries (VVD) zal trachten om minister Jeroen Dijsselbloem nog voor het zomerreces op de ontwikkelingen te laten reageren. 


april 2014

HBO studenten lopen massaal vast in examenbank

CFD maakt bekend dat HBO studenten massaal zijn gezakt voor het Wft-examen. Waar CFD al vanaf het begin van de herinrichting van het vakbekwaamheidsgebouw voor heeft gewaarschuwd lijkt werkelijkheid te worden. De instroom van afgestudeerden aan de voorkant van de bedrijfstak komt in gevaar.


novemberl 2013

Aangenomen motie 29 507-118 versoepelingen vakbekwaamheidsbouwwerk 

De timing had niet beter kunnen zijn: tijdens de najaarsvergadering van CFD kwam het nieuws door vanuit Den Haag dat de gezamenlijke brancheorganisaties nog een gesprek krijgen met de Vaste Tweede-Kamercommissie. Terwijl Financiën het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw en het periodieke PE-examen al bijna in de steigers heeft staan, hopen de brancheorganisaties te bereiken dat de minister alsnog uitvoering geeft aan Kamermotie 118


september 2013

CFD roept branche op naar Den Haag te komen

CFD doet een oproep aan alle betrokken collega’s om de openbare vergaderingen van a.s. 4 en 9 september in het Tweede Kamergebouw bij te wonen. Tijdens deze vergaderingen wordt het duidelijk of de Kamerleden de branche tegemoet zullen komen. 


mei 2013

CFD zegt het vertrouwen op in het College Deskundigheid

 

CFD heeft het vertrouwen in het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening opgezegd. Volgens CFD is het College niet op haar taken berekend en heeft het "ernstig gefaald".

april 2013

Visiedocument 03 - een beter PE-stelsel

In dit document geven de gezamenlijke brancheorganisaties hun visie op een duurzaam PE-stelsel. De samenwerkende brancheorganisaties willen een wettelijk vakbekwaamheidsstelsel dat aantoonbaar bijdraagt aan:

 Borging van de vakbekwaamheid,

 Bevordering van de integriteit en

 Verhoging van de adviesvaardigheden


april 2013

CFD vraagt minister Asscher om bescherming van werkgelegenheid

CFD is uiterst bezorgd over de voorgenomen PE-plannen zoals die door de Minister van Financiën zijn uitgewerkt in Bgfo3 en gepubliceerd in de Staatscourant van 6 maart 2015. CFD vraagt minister Asscher om bescherming van de werkgelegenheid in de financiële branche.


april 2013

Visiedocument 02 - nieuwe Wft-diploma's en Wft-PE examens

In opdracht van CFD heeft opleidingsinstituut NIBE-SVV haar visie gegeven op de nieuwe vakbekwaamheidsregeling.


maart 2013

CFD wil Kamerdebat over permanente educatie

CFD verzoekt de vaste Kamercommissie voor Financiën om niet akkoord te gaan met de PE plannen zoals opgenomen in het Bgfo3. Voor de huidige generatie onafhankelijke adviseurs wordt het 3 jaarlijks pompen of verzuipen.


november 2012

Advies Oosthout Advocatuur

Oosthout Advocatuur schetst de mogelijkheden voor de juridische vervolgstappen tegen invoering van nieuwe wetgeving rond permanente educatie voor financieel dienstverleners.


augustus 2012

Visiedocument 01 - een nieuw vakbekwaamheidsgebouw

In opdracht van CFD heeft advocatenkantoor Van Beem - De Jong haar visie gegeven op het wetsvoorstel inhoudende een nieuw vakbekwaamheidsgebouw. 


augustus 2012

CFD start juridisch onderzoek PE-examens

CFD laat advocatenkantoor Van Beem-De Jong een juridisch vooronderzoek doen naar de rechtspositie van bestaande assurantiediploma’s in het nieuw voorgestelde vakbekwaamheidsgebouw.


maart 2012

Vakbekwaamheid niet koppelen aan provisiediscussie

CFD vindt het ‘niet te rijmen’ dat tijdens het algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Financiën vakbekwaamheid op een hoop wordt gegooid met de provisiediscussie. 


januari 2010

CFD heeft petitie vakbekwaamheid overhandigd

De belangrijkste Tweede-Kamerfracties waren gisterenmiddag aanwezig bij de overhandiging van de door ruim 600 tussenpersonen ondertekende petitie waarin de Commissie pleit voor afschaffen van de Wft PE-toets.


december 2006

Wfd onteigent vakdiploma's

Met de komst van de Wfd worden behaalde vakdiploma's onteigent.