PE-examens

Permanente Educatie (PE) betekent ‘altijd leren’. Een goed PE-stelsel behoort dan ook een positieve prikkel te geven om actuele kennis op te doen en te onderhouden. Toch is er nu een systeem opgezet dat niet positief, maar negatief prikkelt. De door het ministerie gekozen combinatie van 'permanent actueel' en 'driejaarlijkse examens' met vaak verouderde stof is het zoveelste project, dat niet op acceptatie van de branche kan rekenen.

 

CFD trekt samen met de andere brancheorganisaties in dit dossier op, met het doel tot een logischer en minder belastend systeem te komen. Uiteraard met een gezonde focus op de kwaliteit van kennis van adviseurs. 

 


jan 2024

Reactie XX CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties verzoeken het ministerie van financiën om de PE-toetsing niet uit te breiden naar vakbekwaamheid buiten het vakgebied.


jan 2023

Reactie XIX CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties verzoeken het ministerie van financiën om te stoppen met het herhaald toetsen van eerder getoetste kennis.


jan 2022

Reactie XVIII CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties verzoeken het CDFD, in het kader van Covid19, om de PE-examentermijn te verlengen


mei 2021

Reactie XVII CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties verzoeken het CDFD, in het kader van Covid19, om PE-examens op afstand mogelijk te maken.


maart 2020

CFD wenst verlenging PE-termijn

Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen zijn alle PE-examens tot 6 april opgeschort. Voor kandidaten, die niet meer voor 1 april hun PE-examen af kunnen leggen, betekent dit dat zij zich zullen moeten voorbereiden op het nieuwe PE-examen.


november 2019

Reactie XVI CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties maken bezwaar tegen het verder oprekken van de termijn waarop de PE-actualiteiten betrekking hebben.


maart 2019

Reactie XV CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties maken bezwaar tegen een 'bijzonder examen' waarin meer getoetst wordt dan gemiste PE-actualiteiten.


november 2018

Reactie XIV CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties vinden de termijn voor PE-actualiteiten niet in overeenstemming met eerdere toezeggingen door de minister. Ook maken zijn  bezwaar tegen het hertoetsen van competenties en vaardigheden.


juni 2018

Reactie XIII CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties willen dat er mogelijkheden worden gecreëerd om vrijstellingen voor PE-examens te geven. Dat schrijven ze in hun consultatiereactie 'Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk'.


 juni 2018

Vereniging 'Geen PE Examens Meer' in gesprek met de VVD

Een delegatie van intermediairs, die afschaffing van de driejaarlijkse PE-examens wenst, heeft VVD-er Roald van der Linde bezocht om aandacht voor dit onderwerp te vragen. 


juni 2018

Reactie XII CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties benadrukken opnieuw in algemene zin dat het huidige vakbekwaamheidsstelsel de professionele beroepsontwikkeling in de weg staat en de professionele ontwikkeling van pensioenadviseurs frustreert.


februari 2018

Reactie van de minister

De minister herkent zich niet in het beeld dat het huidige vakbekwaamheidssysteem onvoldoende actueel en onnodig belastend zou zijn.

 


februari 2018

Reactie XI CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties willen de uitdaging oppakken om als alternatief voor periodieke PE-examens een systeem van vakbekwaamheid te realiseren dat permanent een hoog en actueel niveau aan vakbekwaamheid kan borgen en dat goed controleerbaar is voor de toezichthouder.


mei 2017

Edwin Herdink: ‘Schaf PE-examens af zodat de markt niet doodbloedt’

Het Verbond van Verzekeraars probeert examenvrijstelling te krijgen voor eigen medewerkers bij verzekeraars. CFD-voorzitter Herdink pleit voor uniforme regels voor de gehele markt.


mei 2017

Reactie X CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties hebben onverminderd ernstige bezwaren tegen het stilzwijgend wijzigen van de regels door de minister ten aanzien van de PE-examens m.b.t. PE-actualiteiten en het toetsen van competenties en vaardigheden.


februari 2017

Reactie van de minister

De minister reageert op de zorgen van de brancheorganisaties ten aanzien van de opstelling van het College Deskundigheid en de systematiek van permanente educatie.


december 2016

Reactie IX CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties stellen vast dat de minister zich niet houdt aan gedane toezeggingen om in beginsel alleen actualiteiten te toetsen die binnen een tijdsbestek van een jaar hebben plaatsgevonden. 


december 2016

Reactie VIII CANON-groep - vakbekwaamheid

De branche wil bijdragen aan de verdere professionalisering van financieel adviseurs. Daarvoor is nodig dat er een PE-systeem is dat toegevoegde waarde en draagvlak heeft. Het CDFD holt beide aspecten uit, de brancheorganisaties verzoeken de minister om in te grijpen.


november 2016

Reactie VII CANON-groep - vakbekwaamheid

Reactie van de brancheorganisaties in het kader van de consultatie “Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft.


november 2015

Reactie VI CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties vinden de gehanteerde cesuur van 68% te hoog. Er wordt ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat diverse vragen veel meer dan vier antwoordvariaties hebben, waardoor de raad- en gokkans vele malen kleiner is.


september 2015

Integriteit valt niet te examineren

Het PE-examen doet geen recht aan de financiële adviespraktijk, stelt CFD-raadslid Anja de Rooy-Kolkman in het vakblad VVP.

september 2015

Aangenomen motie 32 545-30 Ontheffingsmogelijkheid schrijnende gevallen 

Op initiatief van CFD heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wettelijk vangnet, wanneer men door schrijnende omstandigheden niet aan PE-examens kan deelnemen.

 


juni 2015

Aangenomen motie 32 545-29 Extra verlenging overgangstermijn

De Tweede Kamer heeft ingestemd met verlenging van de overgangstermijn voor de PEplus-examens tot 1 januari 2017


mei 2015

Reactie V CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties vinden de door de minister voorgestelde verlenging overgangstermijn met drie maanden te kort en pleiten onverminderd voor uitstel tot 01-01-2017. Ook pleiten zij voor een redelijke en duidelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheid.


april 2015

Overgangstermijn PE Plus verlengd met drie maanden 

Minister Dijsselbloem geeft adviseurs meer tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen. Hij verlengt de overgangstermijn met één kwartaal tot 1 april 2016.


april 2015

Reactie van de minister

Minister Dijsselbloem gaat uitvoerig in op de vragen van de Vaste Kamercommissie voor Financiën ten aanzien van de zorgen die zij hebben over het functioneren van de nieuwe centrale examenbank.


februari 2015

Reactie IV CANON-groep - vakbekwaamheid

Gelet op de vele onvolkomenheden met de centrale examenbank pleiten de brancheorganisaties voor uitstel van de overgangsperiode tot 01-01-2017.


februari 2015

Reactie van de minister

In het kader van de lage slagingspercentages op het MBO/HBO en de overige zorgen van de brancheorganisaties over de centrale Wft examinering, informeert de minister de Kamer over de stand van zaken.


november 2014

Zorgen Wft-examens nemen toe

De brancheorganisaties hebben hun zorgpunten en verbetervoorstellen voor de Wft-examinering naar de Tweede Kamer gestuurd. De organisaties reageren hiermee op de brief die minister Dijsselbloem aan de Kamer stuurde.


september 2014

Reactie III CANON-groep - vakbekwaamheid

De brancheorganisaties stellen dat de minister, ondanks moties van de Tweede Kamer,  voorbij is gegaan aan brede kritiek vanuit de bedrijfstak. Een volledige uitval van de instroom van gemotiveerde studenten voor de bedrijfstak dreigt.


juni 2014

CFD gaat Klachtenloket Wft-examens ombouwen en voortzetten met overige brancheorganisaties

CFD gaat haar eerder dit jaar ontwikkelde klachtenloket Wft-examens met de overige brancheorganisaties omvormen tot een gezamenlijk loket.


juni 2014

Reactie van de minister

Naar het oordeel van de minister is men met het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw en de centrale examinering op de goede weg. Van de overheid mag worden verwacht dat de kwaliteit van de centrale examens goed is geborgd.


juni 2014

Reactie II CANON-groep - vakbekwaamheid

Volgens de brancheorganisaties gaat de minister niet in op de gevolgen van het vakbekwaamheidsstelsel voor de toekomstige instroom van nieuwe adviseurs en worden de kosten van het hele stelsel gebagatelliseerd.


mei 2014

Na HBO ook MBO studenten massaal gezakt

CFD toont opnieuw aan dat studenten massaal zijn gezakt voor een Wft-examen. Nadat eerder HBO studenten massaal gezakt waren gaat het nu om MBO-studenten van het Albeda College in Rotterdam.


maart 2014

CFD start klachtenloket Wft examens

Na de dramatische HBO-slagingspercentages besluit CFD om de problemen rondom de Wft-examens in kaart te brengen door het opzetten van een Klachtenloket Wft-examens. 


november 2013 

Reactie I CANON-groep - vakbekwaamheid 

Naar inzicht van de brancheorganisaties houdt de minister onverkort vast aan PE-examens o.g.v. oneigenlijke en niet goed onderbouwde argumenten en geeft hij geen correcte uitvoering aan motie 118.

 


november 2013

Aangenomen motie 29 507-118 versoepelingen vakbekwaamheidsbouwwerk

Tijdens de najaarsvergadering van CFD kwam het nieuws door vanuit Den Haag dat de samenwerkende  branche-organisaties nog een gesprek krijgen met de Vaste Tweede-Kamercommissie. De brancheorganisaties hopen dat de minister alsnog uitvoering geeft aan Kamermotie 118


september 2013 

Verworpen motie 29 507-119 heroverweging PE-examens 

Motie van de VVP met steun van het CDA en de SP, waarin men de regering verzoekt het verplichte PE-examen te heroverwegen en in overleg te treden met de branche om te komen tot een verbeterd en meer gedragen PE-systeem.


september 2013

Visiedocument 03 - 'Een beter PE-stelsel'

In dit document geven de gezamenlijke brancheorganisaties hun visie op een duurzaam PE-stelsel


juli 2013

Samenwerkende brancheorganisaties (CANON-groep) verzetten zich tegen PE-examens

De samenwerkende brancheorganisaties hebben negatief gereageerd op de voorstellen van het CDFD met betrekking tot de inhaal-/PE-examens. Zij hebben er principieel bezwaar tegen dat een hele beroepsgroep periodiek opnieuw op examen moet.


april 2013

Visiedocument 02 - nieuwe Wft diploma's en Wft-PE examens

In opdracht van CFD heeft opleidingsinstituut NIBE-SVV haar visie gegeven op de nieuwe vakbekwaamheidsregeling.

november 2012

Advies Oosthout Advocatuur

Oosthout Advocatuur schetst de mogelijkheden voor de juridische vervolgstappen tegen invoering van nieuwe wetgeving rond permanente educatie voor financieel dienstverleners.


augustus 2012

Visiedocument 01 - een nieuw vakbekwaamheidsgebouw

In opdracht van CFD heeft advocatenkantoor Van Beem - De Jong haar visie gegeven op het wetsvoorstel inhoudende een nieuw vakbekwaamheidsgebouw. 


augustus 2012

CFD start juridisch onderzoek tegen PE-examens

CFD laat advocatenkantoor Van Beem-De Jong een juridisch vooronderzoek doen naar de rechtspositie van bestaande assurantiediploma’s in het nieuw voorgestelde wettelijke deskundigheidssysteem, waarbij periodiek een PE-examen moet worden afgelegd.


januari 2010

Petitie tegen PE-toetsing in ontvangst genomen

De belangrijkste Tweede-Kamerfracties waren gisterenmiddag aanwezig bij de overhandiging van de door ruim 600 tussenpersonen ondertekende petitie waarin de Commissie Wfd/Wft pleit voor afschaffen van de Wft PE-toets.


december 2009

CFD gaat petitie aanbieden tegen PE-toetsing

De commissie is van plan nog dit jaar een petitie aan te bieden. Commissielid Edwin Herdink: “Wat ons met name stoort, is dat wij als het ware gelegaliseerd bestolen worden van de rechtsgeldigheid van onze diploma’s.