Toezichtkosten AFM

De exorbitante stijging van de toezichtkosten van de AFM zijn sinds jaar en dag een grote bron van irritatie voor de sector. Daar waar sinds 2009 het aantal advieskantoren is gehalveerd en het aantal financiële adviezen nog veel sterker is afgenomen door het provisieverbod, daar stijgen de AFM-kosten met miljoenen per jaar. CFD bemoeit zich nadrukkelijk met de discussie rondom de kosten voor toezicht en zoekt via de lobby en andere wegen naar mogelijkheden om die kosten omlaag te krijgen en vooral ook voor het kleine en middelgrote intermediair te komen tot een eerlijke toedeling van toezichtkosten.


augustus 2019

Omzet wordt in 2020 maatstaf voor toezichtkosten

De Minister van Financiën heeft eindelijk gehoor gegeven aan de wens van CFD om de maatstaf voor de toezichtkosten niet langer te baseren op het aantal werkbare personen, maar op de gerealiseerde omzet. Hiermee lijkt er een einde te komen aan de naar verhouding te hoge premiedruk voor het kleine zelfstandige adviesbedrijf.


september 2018

Toezichtkosten gaan in 2019 omlaag

De Minister van Financiën heeft besloten dat adviseurs en bemiddelaars in 2019 minder gaan bijdragen aan de kosten van het toezicht door de AFM en DNB. CFD heeft de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor de alsmaar stijgende kosten en nu is hier gehoor aan gegeven. De bijdrage voor adviseurs en bemiddelaars aan het toezichtbudget zakt in 2019 van 21,2% naar 14,4%.


juni 2018

CFD adviseert aparte kostenopslag AFM

De maat is vol, recent werd de zoveelste verhoging van AFM-kosten aangekondigd. Maar liefst 7,5% verhoging voor adviseurs en bemiddelaars in 2018. De AFM kost de sector inmiddels jaarlijks het astronomische bedrag van bijna 100 miljoen euro. CFD roept alle collega's op de kosten van de AFM voortaan apart door te berekenen als een extra kostenopslag om hiermee aandacht te vragen voor de ongeremde kostengroei van de AFM. 


maart 2018
Branche verenigt zich tegen nieuwe wet toezichtkosten
In 2019 moet een nieuwe berekening van toezichtkosten worden geïmplementeerd. Een aantal brancheverenigingen hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hun zorgen worden gedeeld over dit voorstel.


augustus 2017

Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

De sector geeft een duidelijk signaal af, dat er veel te veel blinde vlekken zitten in de wijze waarop toezichtkosten tot stand komen en hoe ze moeten worden verdeeld.


september 2015

CFD wil dat de toezichtkosten en de assurantiebelasting worden verlaagd

CFD roept het kabinet op om maatregelen te nemen die de financiële positie van consumenten en het financiële mkb-bedrijf duurzaam helpt herstellen. Het (gedeeltelijk) terugdraaien van de extreme verhoging aan assurantiebelasting en de extra verhoogde toezichtkosten zijn daarbij logisch te nemen maatregelen.

 


januari 2015

CFD wil Kamerdebat over stijgende toezichtkosten

CFD heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een Kamerdebat over de stijgende toezichtkosten bij de AFM. Volgens de belangenvereniging verliest de AFM haar geloofwaardigheid door te blijven groeien terwijl adviesbedrijven alleen maar krimpen.


oktober 2014

CFD introduceert nieuwe bestuursstructuur voor de financiële branche

Om het toezicht op de financiële branche duurzaam, effectief en naar de toekomst toe betaalbaar te houden, acht CFD het wenselijk dat het toezicht verschuift van de AFM naar een nieuw op te richten tuchtraad 'De Orde'.